Member Login Box
Avatar
Please login below or now:
  Todays Post   Register Today
 
     
 
Live Chat Currently Unavailable!
Note: GongRing Is a Legit WebSite, So Please Feel Free to Report Any Illegal Content Immediately!

  Todays Post   Register Today
11-25-2010, 02:26 PM   #1 ()
 
Status: Trusted Member
: Oct 2010
: 182
Thanked: 1,407 times
Thanked: 3 in this post


Xplosion TNA Xplosion 24/11/2010

TNA Xplosion 24/11/2010On this week's episode:
Comments from Rob Terry
Okada vs Rob Terry
Sarita vs Taylor Wilde

IMPORTANT NOTE:
This is the last TNA Xplosion that I will be capping, due to ONE HD dropping Xplosion from their schedule.
If ONE HD or another TV station (either on free or pay TV) pick up Xplosion at some point in the future then I will continue to cap it, but for now I am forced to say goodbye and bow out of TNA capping.Thanks to everyone who supported me over the past year.
I leave you in SirPaul's hands.


Code:
ª AIR DATE ........: 24th November 2010 (AUS)       ª
 ª RELEASE DATE.....: 25th November 2010 (AUS)       ª
 ª SOURCE...........: HDTV                 ª
 ª CHANNEL..........: ONE HD                ª
 ª CONTAINER........: AVI                  ª
 ª VIDEO CODEC......: x264                 ª
 ª VIDEO BITRATE....: 1004kbps (crf-26.0 single pass)    ª
 ª AUDIO CODEC......: MPEG-1 audio layer III - LAME 3.98  ª
 ª AUDIO BITRATE....: 48.0kHz 2 channel stereo CBR 128 kbps ª
 ª FRAMES...........: 25 frames per second         ª
 ª RESOLUTION.......: 848x480 (16:9)            ª
 ª CAPPED BY........: wadey714               ª
 ª LANGUAGE.........: English                ª
 ª PLAY TIME........: 20:18                 ª
 ª RELEASE SIZE.....: 164MB                 ª 
Reply With Quote
johnston10 (05-10-2013), FF270393 (11-30-2010), jmshes0417 (11-25-2010)
Sponsored Links
11-26-2010, 03:49 PM   #2 ()
 
Status: Member
: Apr 2010
: 88
Thanked: 2 times
Thanked: 0 in this post


Re: TNA Xplosion 24/11/2010

gracias
 
Reply With Quote
11-30-2010, 08:08 PM   #3 ()
 
Status: Member
: Apr 2010
: 87
Thanked: 2 times
Thanked: 0 in this post


Re: TNA Xplosion 24/11/2010

thanks
 
Reply With Quote
12-27-2010, 10:20 PM   #4 ()
 
Status: Junior Member
: Dec 2010
: 20
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


Re: TNA Xplosion 24/11/2010

thanx
 
Reply With Quote
12-04-2011, 06:38 PM   #5 ()
 
medrision's Avatar
 
Status: Junior Member
: Nov 2011
: Ðîññèÿ
: 1
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


Ïîäñê*æèòå ãä

Ïðèâåòñòâóþ ïîñîâåòîâàëè âàø ôîðóì.
 ñåòè èíòåðíåò ÿ íå äàâíî, èùó íîâîñòè ïðî òåëåôîíû, òàê êàê õî÷ó êóïèòü ñåáå.
Íàøåë ÷åðåç ÿíäåêñ íåêîòîðûå ñàéòû, íî èíòåðåñóåò íîâîñòè ìîáèëüíîé èíäóñòðèè , òàì åñòü ãîëîñîâàíèå. Òàê âîò ëèäèðóåò ïî÷åìó, Ñàìñóíã ?
×òî âû ïîñîâåòóåòå?

Ç.û åñëè ññûëêè íåëüçÿ ñòàâèòü óäàëèòå, òàêæå îòâåò ìîæíî ïðèñëàòü â ËÑ, òàê êàê íå ÷àñòî åñòü èíòåðíåò.

Âñåì ñïàñèáî çà îòâåò !
 
Reply With Quote
12-07-2011, 12:49 PM   #6 ()
 
SexMailz's Avatar
 
Status: Junior Member
: Dec 2011
: Russia
: 1
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


Ïîèñê ï*ðò*åð

ß áåç óìà îò ýòîãî ñàéòà!Ñåêñ ìèð@Ýðî.ðó -
ñóïåð äåâóøêè, íó è ïàðíè, áåñïëàòíûé ýðîòè÷åñêèé ÷àò ïî âåáêàìåðàì íó è òï ! Ìîæíî è ïðîñòî çíàêîìèòüñ ÿè îáùàòüñÿ
Социальная сеть Секс мир. Найди партнёра для любви и секса! - Ðåãèñòðèðóéòåñü êòî õî÷åò ýðîòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ çäåñü!
18FirstSex.com - ýòî äëÿ ëþáèòåëåé ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé!
18FirstSex.com - à ýòî, òîëüêî äëÿ ñâèíãåðîâ çíàêîìñòâà ñ ôîòîîò÷åòàìè âå÷åðèíîê =)
Âîò êàê âåñåëî ìîæíî ïðîâåñòè ñâîáîäíîå ðàáî÷åå âðåìÿ =)
__________________
http://pinadating.com - Philippines Dating Find Love Asia
 
Reply With Quote
12-15-2011, 04:32 AM   #7 ()
 
Status: Junior Member
: Dec 2011
: russia
: 1
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


Òåëåïåðåä*÷è

Õàé âñåì çàõîäèòå íà íàø ñàéò, íà íåì Âû íàéäåòå ãðîìàäíóþ êîëëåêöèþ ôèëüìîâ, âñåõ æàíðîâ è íàïðàâëåíèé êèíî . Åæå÷àñíûå îáíîâëåíèÿ, ñòàðûå, äîêóìåíòàëüíûå, îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå ôèëüìû âñåõ æàíðîâ. Ðàé äëÿ êèíîìàíîâ. Òîëüêî ëó÷øåå, òîëüêî äëÿ Âàñ!!!
__________________
ñêà÷àòü êîìåäèè
 
Reply With Quote
12-16-2011, 12:59 PM   #8 ()
 
Status: Junior Member
: Aug 2011
: Australia
: 1
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


i agree

You could not be mistaken?, http://go2ur1.com/4Z1
 
Reply With Quote
12-19-2011, 11:22 AM   #9 ()
 
Status: Banned
: Dec 2011
: 1
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


One thing I would like to say

Thanks for the guidelines you have shared here. One more thing I would like to express is that pc memory specifications generally increase along with other developments in the technological know-how. For instance, any time new generations of processors are introduced to the market, there's usually a related increase in the type demands of cheap jordan shoes both the computer system memory as well as hard drive room. This is because the program operated by these processors will inevitably increase in power to make use of the new know-how.

One thing I'd like to say is the fact that before obtaining more laptop memory, have a look at the machine directly into which it can be installed. If the machine can be running Windows XP, for instance, the actual memory ceiling is 3.25GB. Setting up in excess of this would merely constitute any waste. Make sure that one's mother board can handle the upgrade amount, as well. buy jordan shoes Thanks for your blog post.

I've learned result-oriented things by your website. One other thing I want to say is the fact that newer personal computer os's often allow a lot more memory for use, but they as well demand more ram simply to perform. If your computer is unable to handle much more memory and the newest software package requires that storage increase, it can be the time to buy a new Laptop or computer. Thanks

Thanks for your blog post. A few things i would like to bring about is that laptop memory ought to be purchased should your computer can no longer cope with anything you do along with it. One can install two good old ram boards containing 1GB each, for example, but not one of 1GB and one of 2GB. One should check the maker's documentation for own PC to be certain what type of memory is necessary.

Things i have seen in terms of personal computer memory is the fact that there are specifications such as SDRAM, DDR and the like, that must match the specifications of the motherboard. If the personal computer's motherboard is rather current while there are no main system issues, replacing the memory space literally usually takes under sixty minutes. It's on the list of easiest computer system jordan shoes upgrade techniques one can think about. Thanks for discussing your ideas.
 
Reply With Quote
01-29-2012, 08:14 AM   #10 ()
 
Status: Junior Member
: Jan 2012
: Lithuania
: 1
Thanked: 0 times
Thanked: 0 in this post


Peb ogladaj sciagaj

Rozkosz gratisy sporo z nas i dodatkowo u¿ytkowników komputerów s¹ szczêœliwi, i¿ damy radê wzi¹æ darmowe filmy spoœród Internetu. Istnieje kilkaset stron internetowych stosy do zaczerpniêcia promocji bezp³atne filmy, przecie¿ niektóre znajduj¹ siê w bran¿y sprzedawa³ nielegalne pañszczyzny. Tendencja a¿ do pobrania bezp³atne filmy tak¿e irytowa³a szko³a g³ówna filmowe, i¿ terror Napster jako piractwo muzyki i dodatkowo filmów za poœrednictwem Internetu.

Gratisowe filmy do kupienia w Sieci znajduj¹ siê statystycznie te, w domenie powszechnej, bowiem ich prawa autorskie nie zosta³y przed³u¿one. Najnowsze filmy pe³nometra¿owe rzadko znajduj¹ odpoczynek a, tak¿e postuluj¹ niewielkiej op³aty od czasu do czasu obci¹¿ona op³at¹ za uczestnictwo wzglêdnie wysy³ki lub mailing za pomoc¹ pewne korporacje. O ile œwie¿o obraz filmowy jest ca³kowicie bezp³atne, w wiêkszoœci wypadków transakcji prawdopodobnie Tobie w prawne ambarasy.

Ibiblio. org witryn www i archive. org maj¹ darmowe pliki a¿ do pobrania filmu. Tych terenów zbiór filmów plenarnej domeny. Mo¿na sam pe³nometra¿owych filmów spoœród 1930 i dodatkowo czterdzieœci., takich jako Three Stooges. Jest owo prawne w celu zaczerpniêcia tych¿e filmów, gdy¿ prawa autorskie wymar³y i znajduj¹ siê wspó³czeœnie w domenie œwiatowej.

Kluczowe szko³a wy¿sza filmowe obawiaj¹ siê tego¿ trendu wolnego film siê ³aduje. Widz¹ przysz³ego scenariusza piractwa obraz filmowy zbli¿ony duchem a¿ do boomu spoœród piractwem muzycznym z kilka latek temu. Kapowa³aby technika wywo³uje, i¿ trudniej za³atwiæ bezp³atne filmy w Sieci. Microsoft planuje fabrycznie nowy system operacyjny, który bêdzie proszek wp³ywowy anty-film ochrony piractwa.

Aplikacjê to jest opracowane w porozumieniu spoœród przemys³u filmowego. Szko³a g³ówna znajduj¹ patrz¹c na kontrolowanie rynku pobieranie filmu. Z prêdkoœci¹ scala szerokopasmowych, Pobieranie filmów przypuszczalnie staæ siê bezsprzecznie powszechna jako pobieranie utworu. Innowacyjny Opcj¹ istnieje wypo¿yczanie filmów on-line zbytnio niewielk¹ op³at¹.

Dzia³alnoœæ zainkasowaæ obraz filmowy istnieje do tej pory w powijakach oraz dodatkowo stoi du¿o przeszkód. Po pierwsze, moc osób decyzji przyjrzeæ siê obraz filmowy na ekranie telewizora, natomiast nie na komputerze. Sk¹din¹d, twardziel P. C. byæ mo¿e konserwowaæ tylko kilka filmów.

Pobieranie filmów spoœród Internetu wymaga nastêpuj¹cych szczegó³ów. Po pierwsze, musi byæ modem 56K oznacza to odsy³acz szerokopasmowe, 64 MB RAM, Windows (95, 98, ME, 2000, XP, Linux) ani odtwarzacz zdyskontuj¿e obraz jako Quick Time. Pod warunkiem ka¿de te podstawa znajduj¹ siê teraŸniejsze, mo¿na odtwarzaæ filmy na mocy pobraæ oznacza to strumienia. Filmy powinni byæ wykopaæ fundament grê w minutê lub 2-ie po wybraniu adres do witrynki internetowej, która dostosowuje szybkoœci modemu.

To zupe³nie nie istnieje niebotyczna, aby oczekiwaæ, i¿ przemys³ filmowy jest zupe³nie przekszta³cone na krzy¿ Free Business zaczerpn¹æ tak jak w razie iPoda raz scenie muzycznej. Wyjœcie bez w¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê na obecnej technologii, by rzuciæ swej nienormalnoœci jak i równie¿ wydusiæ rezultat wysokiej jakoœci.

W ciemnoœci filmweb
Listy do M. filmweb
Saga Zmierzch: Przed œwitem megavideo
Cz³owiek na krawêdzi do pobrania
Dziewczyna z tatua¿em napisy pl
Kontrabanda peb
Kontrabanda pobierz
Cz³owiek na krawêdzi ogl¹daj
Underworld: Przebudzenie megavideo
RzeŸ za darmo
Muppety torrent
Sztos 2 pobierz
Muppety download
W ciemnoœci torrent
Saga Zmierzch: Przed œwitem filmweb
Saga Zmierzch: Przed œwitem torrent
Listy do M. do pobrania
Underworld: Przebudzenie za darmo
Cz³owiek na krawêdzi peb
Underworld: Przebudzenie filmweb
Dziewczyna z tatua¿em ekino
Listy do M.
Sztos 2 filmweb
Saga Zmierzch: Przed œwitem lektor pl
Cz³owiek na krawêdzi napisy pl
Dziewczyna z tatua¿em do pobrania
Listy do M. lektor pl
Listy do M. megavideo
Kontrabanda megavideo
RzeŸ online
Kontrabanda ogl¹daj
W ciemnoœci do pobrania
Kontrabanda ekino
Dziewczyna z tatua¿em lektor pl
W ciemnoœci megavideo
Saga Zmierzch: Przed œwitem ekino
Listy do M. za darmo
Muppety za darmo
Muppety lektor pl
RzeŸ lektor pl


Obecnie spoœród szybkiego szerokopasmowego po³¹czenia do kupienia na rzecz wszystkich, jest ³atwe do zaczerpniêcia on-line film net. Istnieje to przydatny oraz dodatkowo prêdki tryb dla zapracowanych ludzi a¿ do pobierania oraz dodatkowo ogl¹dania filmów w zaciszu w³asnych domów. To oszczêdza koniecznoœci zarysowaæ siê spoœród domu do wynajêcia wzglêdnie zakupu filmów DVD.

Istnieje kilka metod nabycia internetowego obraz internet.

1 modus owo za poœrednictwem netowi P2P. Sieci P2P dostaj¹ z technologii peer to peer a¿ do dystrybucji wielkich plików danych. Zagadnienie spoœród netowi P2P istnieje nie sposób filmów widnieje niezgodne spoœród prawem czy te¿ pirackie kopie. £api¹c te nielegalne filmy, naruszaj¹ praw autorskich jak i równie¿ piractwa praw oraz ¯ar nakazujemy nie traktowaæ tej¿e sposoby do pobrania internetowego kinematografia internet.

Swoj¹ drog¹, spyware a, tak¿e wirusy znajduj¹ siê szalonej w sieciach P2P oraz dodatkowo istnieje bezpieczna a¿ do wziêcia tych plików na komputerze.

Wstêpn¹ metod¹ istnieje uformowanie jednego zakupu wspólnie spoœród filmy internetowego miejsc, takich jak CinemaNow lub Movielink. Zwyczajowo wynagradza siê wszêdzie od chwili 9. 99 do 29. 99 a¿ do pobrania ka¿dego filmu.

Œci¹ganie plików istnieje zazwyczaj w formacie Windows Massmedia i istnieje przeznaczony do odtwarzania na komputerze przed chwil¹.
 
Reply With Quote


Bookmarks

Thread Tools
Display Modes


Similar Threads
thread
TNA Xplosion 17/11/2010 Dj.IcE TNA Weeklies (TNA Weekly Shows) 4 11-19-2010 06:09 PM
TNA.Xplosion.2010.11.17-XWT ashishashu92wwe TNA Weeklies (TNA Weekly Shows) 0 11-18-2010 01:56 PM
TNA Xplosion 10/11/2010 Dj.IcE TNA Weeklies (TNA Weekly Shows) 4 11-13-2010 09:17 AM
TNA Xplosion 3/11/2010 Dj.IcE TNA Weeklies (TNA Weekly Shows) 7 11-07-2010 07:50 PM
TNA Xplosion 15/10/2010 Dj.IcE TNA Weeklies (TNA Weekly Shows) 7 10-19-2010 09:51 AM